Направление ИЗПИТВАНЕ

Направление Изпитване към Сървис Лаб ЕООД е орган изпълняващ дейности свързани с вземане и изпитване на проби/извадки.
Направление Изпитване внедри система за управление съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, за да гарантира и потвърди своята компетентност и способност да получава валидни резултати от лабораторните дейности. Чрез ясно формулираните политика, стратегия и цели за управление, насочени към компетентността, безпристрастността и съгласуваността на лабораторните дейности, Направление Изпитване отговаря на високите изисквания на клиентите, регулаторните органи и на организациите, които дават признаване.
Направление Изпитване разполага с квалифициран персонал, подходящи помещения и съоръжения, системи, съвременни технически средства и услуги по поддържане, необходими за управлението и извършването на лабораторните дейности.
Направление Изпитване към Сървис Лаб ЕООД е орган за оценяване на съответствието, акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Услуги

За своите клиенти – строители, производители, проектанти, надзорни организации и инвеститори, Направление Изпитване към Сървис Лаб ЕООД извършва лабораторни дейности – изпитване и вземане на проби/извадки в обхват:

Обхват на лабораторните дейности

Направление Изпитване поддържа и управлява гъвкав обхват на лабораторните дейности със степен на гъвкавост „Въвеждане на нова версия на стандарт или стандарти, които ги заменят”, съгласно т. 4.1.1 на процедура BAS QR 32 „Процедура за акредитация на гъвкав обхват” на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”. Направление Изпитване поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.
Лабораторните дейности се заявяват с надлежно попълнено заявление

Ф 7.1-4: Заявление за предоставяне на услуги

предоставено от клиента (възложителя) на хартиен носител, лично в Направление Изпитване, по поща, с куриер или сканирано по електронната поща. Направление Изпитване сътрудничи със своите клиенти или с техни представители при изясняване на запитването на клиента и при наблюдение изпълнението на работата, която се извършва.

Документи

Процедура П 4.2-1: Опазване на професионалната тайна (конфиденциалност)

Процедурата регламентира правилата и реда за опазване на професионалната тайна (конфиденциалност) на информацията, получена или създадена по време на изпълнението на лабораторните дейности. Процедурата обхваща мерките, които Направление Изпитване предприема за опазване на професионалната тайна.

Процедура П 5.0-4: Обхват на лабораторните дейности

Процедурата определя действията и регламентирани дейностите за поддържане и управление на гъвкав обхват на лабораторните дейности. Процедурата съдържа общия набор от критерии, които позволяват Направление Изпитване да поеме отговорността за управлението на документирания обхват на лабораторните дейности.

Процедура П 7.1-1: Преглед на запитвания, оферти и договори

Процедурата регламентира реда за преглед на постъпили запитвания от клиенти, за офериране на лабораторните дейности и сключване на договори за предоставяне на услуги, по начин който да осигури че – изискванията са определени, документирани и разбрани по подходящ начин; Направление Изпитване има възможността и ресурсите, за да удовлетвори изискванията; са избрани подходящите методи или процедури, които отговарят на изискванията на клиента.

Процедура П 7.1-2: Общи търговски условия

Процедурата урежда договорните взаимоотношения възникващи между Направление Изпитване към Сървис Лаб ЕООД и потребителите на предлаганите услуги – физически или юридически лица, държавни или общински органи, агенции, структури или ведомства, така че всеки договор да бъде приемлив, както за Направление Изпитване, така и за клиента.

Процедура П 7.1-3: Осигуряване достъп на външни лица до помещенията на Направление Изпитване

Процедурата регламентира правилата, относно условията и реда, за осигуряване на обоснован достъп на външни лица (клиенти) до съответните зони на Направление Изпитване, за да се осигури контрол на лабораторните дейности, извършвани за конкретния клиент.

Процедура П 7.9-1: Жалби

Процедурата регламентира процеса за регистриране, анализиране и обработване на постъпили жалби (неудовлетвореност от страна на лице или организация към Направление Изпитване относно дейности и резултати, за което се очаква отговор).

Формуляр Ф 7.1-4: Заявление за предоставяне на услуги

Договорните взаимоотношения между Направление Изпитване към Сървис Лаб ЕООД и клиента възникват след предоставяне от клиента (възложителя) на хартиен носител, лично в Направление Изпитване, по поща, с куриер или сканирано по електронната поща, надлежно попълнено заявление за предоставяне на услуги и след удовлетворителен резултат от прегледа, извършен от Управителя на Сървис Лаб ЕООД, по определенията приложени към заявлението. Заявлението за предоставяне на услуги разписано от клиента и потвърдено за изпълнение от Управителя на Сървис Лаб ЕООД се приема за сключен договор по смисъла на действащото законодателство.

Формуляр Ф 7.9-1: Жалба

Направление Изпитване приема жалби, постъпили само в писмен вид, документирани от жалбоподателя с формуляр Ф 7.9-1: Жалба. Документирано с формуляра, жалбата може да бъде получена на място в Направление Изпитване, сканирано по електронната поща или изпратено с куриер.

Формуляр Ф 8.2-1: Декларация на ръководството за политиката за управление

Декларацията установява политиката и цели за удовлетворяване изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, насочени към компетентността, безпристрастността и съгласуваността на лабораторните дейности. Декларацията предоставя доказателства за ангажираността на Управителя на Сървис Лаб ЕООД, за разработването, внедряването на системата за управление и за постоянното подобряване на нейната ефикасност.

Списък Сп 7.2-1: Методи прилагани в лабораторните дейности

Направление Изпитване прилага методи публикувани в международни, регионални и национални стандарти/наредби. Чрез периодични прегледи, се гарантира използването на последната валидна версия на прилаганите методи включени в списъка.

Сертификати

Сертификат за акредитация

Галерия